Nazwa kwalifikacji: Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci
Oznaczenie kwalifikacji: EE.08
Wersja arkusza: X
Czas trwania egzaminu: 60 minut
EE.08-X-...

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
Rok ...
CZĘŚĆ PISEMNA
PODSTAWA PROGRAMOWA
20017
Instrukcja dla zdającego
1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera ... stron. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś przewodniczącemu zespołu nadzorującego.
2. Do arkusza dołączona jest KARTA ODPOWIEDZI, na ktόrej w oznaczonych miejscach:
− wpisz oznaczenie kwalifikacji,
− zamaluj kratkę z oznaczeniem wersji arkusza,
− wpisz swόj numer PESEL*,
− wpisz swoją datę urodzenia,
− przyklej naklejkę ze swoim numerem PESEL.
3. Arkusz egzaminacyjny zawiera test składający się z 40 zadań.
4. Za każde poprawnie rozwiązane zadanie możesz uzyskać 1 punkt.
5. Aby zdać część pisemną egzaminu musisz uzyskać co najmniej 20 punktόw.
6. Czytaj uważnie wszystkie zadania.
7. Rozwiązania zaznaczaj na KARCIE ODPOWIEDZI długopisem lub piόrem z czarnym tuszem/ atramentem.
8. Do każdego zadania podane są cztery możliwe odpowiedzi: A, B, C, D. Odpowiada im następujący układ kratek w KARCIE ODPOWIEDZI:
9. Tylko jedna odpowiedź jest poprawna.
10. Wybierz właściwą odpowiedź i zamaluj kratkę z odpowiadającą jej literą - np., gdy wybrałeś odpowiedź „A":
11. Staraj się wyraźnie zaznaczać odpowiedzi. Jeżeli się pomylisz i błędnie zaznaczysz odpowiedź, otocz ją kόłkiem i zaznacz odpowiedź, ktόrą uważasz za poprawną, np.
12. Po rozwiązaniu testu sprawdź, czy zaznaczyłeś wszystkie odpowiedzi na KARCIE ODPOWIEDZI i wprowadziłeś wszystkie dane, o ktόrych mowa w punkcie 2 tej instrukcji.

Pamiętaj, że oddajesz przewodniczącemu zespołu nadzorującego tylko KARTĘ ODPOWIEDZI.

Powodzenia! 
* w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego 

Układ graficzny
© CKE