Strona tytułowa arkusza

Układ graficzny © CKE
Nazwa kwalifikacji: Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci
Oznaczenie kwalifikacji: EE.08
Wersja arkusza: X
EE.08-X-...

Czas trwania egzaminu: 60 minut

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

Rok ...
CZĘŚĆ PISEMNA
Instrukcja dla zdającego
1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 9 stron. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś przewodniczącemu zespołu nadzorującego.
2. Do arkusza dołączona jest KARTA ODPOWIEDZI, na ktόrej w oznaczonych miejscach:
− wpisz oznaczenie kwalifikacji,
− zamaluj kratkę z oznaczeniem wersji arkusza,
− wpisz swόj numer PESEL*,
− wpisz swoją datę urodzenia,
− przyklej naklejkę ze swoim numerem PESEL.
3. Arkusz egzaminacyjny zawiera test składający się z 40 zadań.
4. Za każde poprawnie rozwiązane zadanie możesz uzyskać 1 punkt.
5. Aby zdać część pisemną egzaminu musisz uzyskać co najmniej 20 punktόw.
6. Czytaj uważnie wszystkie zadania.
7. Rozwiązania zaznaczaj na KARCIE ODPOWIEDZI długopisem lub piόrem z czarnym tuszem/ atramentem.
8. Do każdego zadania podane są cztery możliwe odpowiedzi: A, B, C, D. Odpowiada im następujący układ kratek w KARCIE ODPOWIEDZI:
9. Tylko jedna odpowiedź jest poprawna.
10. Wybierz właściwą odpowiedź i zamaluj kratkę z odpowiadającą jej literą - np., gdy wybrałeś odpowiedź „A":
11. Staraj się wyraźnie zaznaczać odpowiedzi. Jeżeli się pomylisz i błędnie zaznaczysz odpowiedź, otocz ją kόłkiem i zaznacz odpowiedź, ktόrą uważasz za poprawną, np.
12. Po rozwiązaniu testu sprawdź, czy zaznaczyłeś wszystkie odpowiedzi na KARCIE ODPOWIEDZI i wprowadziłeś wszystkie dane, o ktόrych mowa w punkcie 2 tej instrukcji. Pamiętaj, że oddajesz przewodniczącemu zespołu nadzorującego tylko KARTĘ ODPOWIEDZI.
Powodzenia! 
* w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego