EGZAMIN Z KWALIFIKACJI EE.08 (Technik informatyk = EE.08 + EE.09 - Formuła 2017 )

Zadanie 40.

Już niebawem publikacja

Zadanie 1.

Liczba 20510 zapisana w systemie szesnastkowym ma wartość
 1. DC
 2. CD
 3. CC
 4. DD

Zadanie 2.

Układ cyfrowy realizujący operację koniunkcji wykorzystuje bramkę logiczną
 1. OR
 2. AND
 3. NOT
 4. EX-OR

Zadanie 3.

Którą funkcję realizuje przedstawiony układ?

Zadanie 4.

Farad jest jednostką
 1. mocy.
 2. rezystancji.
 3. natężenia prądu.
 4. pojemności elektrycznej.

Zadanie 5.

Jeśli prędkość pobierania danych z Internetu przez urządzenie wynosi 8 Mb/s, w czasie 6 s można pobrać plik o wielkości maksymalnej równej
 1. 2 MB
 2. 4 MB
 3. 6 MB
 4. 8 MB

Zadanie 6.

Publikowana przez firmę Microsoft lista zgodności sprzętu z systemem operacyjnym Windows to
 1. HCL
 2. DOS
 3. GPT
 4. DSL

Zadanie 7.

Którym poleceniem należy się posłużyć do instalacji pakietów języka Python w systemie Ubuntu z oficjalnego repozytorium?
 1. yum install python3.6
 2. zypper install python3.6
 3. apt-get install python3.6
 4. pacman -S install python3.6

Zadanie 8.

Uprawnienia dostępu do plików w systemie Windows 10 można modyfikować za pomocą polecenia
 1. convert
 2. verify
 3. icacls
 4. set

Zadanie 9.

Wskaż znak towarowy, którym może posługiwać się producent wspierający finansowo funkcjonowanie systemu odzysku i recyklingu odpadów.
 1. Znak 1.
 2. Znak 2.
 3. Znak 3.
 4. Znak 4.

Zadanie 10.

Który skrót oznacza dużą sieć komputerową, obejmującą swoim zasięgiem miasto?
 1. LAN
 2. PAN
 3. MAN
 4. WAN

Zadanie 11.

Na schemacie okablowania strukturalnego przy jednym z elementów widnieje zapis MDF. Z którym punktem dystrybucyjnym jest ten element związany?
 1. Głównym.
 2. Pośrednim.
 3. Budynkowym.
 4. Kampusowym.

Zadanie 12.

Projekt sieci komputerowej zakłada korzystanie ze sprzętowych adresów karty sieciowej. Która warstwa modelu ISO/OSI wykorzystuje w komunikacji te adresy?
 1. Sesji.
 2. Prezentacji.
 3. Łącza danych.
 4. Transportowa.

Zadanie 13.

Protokół DNS odpowiada za
 1. ustalenie adresu MAC na podstawie adresu IP.
 2. tłumaczenie nazw mnemonicznych na adresy IP.
 3. przesłanie zaszyfrowanej wiadomości e-mail na serwer pocztowy.
 4. ustawienie wektora ścieżki pomiędzy różnymi autonomicznymi sieciami.

Zadanie 14.

Urządzenie stosowane w sieciach komputerowych, wyposażone w specjalne oprogramowanie blokujące niepowołany dostęp do sieci to
 1. bridge.
 2. firewall.
 3. repeater.
 4. gateway.

Zadanie 15.

Która technologia umożliwia przesyłanie danych z prędkością 1 Gb/s, z wykorzystaniem światłowodu?
 1. 10Base5
 2. 10GBase-T
 3. 100Base-FX
 4. 1000Base-LX

Zadanie 16.

Na rysunku przedstawiono
 1. nóż terminujący.
 2. ściągacz izolacji.
 3. lokalizator przewodów.
 4. zaciskacz konektorów.

Zadanie 17.

W protokole IPv4 adres typu broadcast, zapisany w postaci binarnej, bez podziału na podsieci, w części przeznaczonej dla hosta zawiera
 1. tylko zera.
 2. wyłącznie jedynki.
 3. naprzemiennie jedynki oraz zera.
 4. sekwencję zer z jedynką na końcu.

Zadanie 18.

Zakres adresów IPv4 224.0.0.0 ÷ 239.255.255.255 jest przeznaczony do transmisji typu
 1. unicast.
 2. anycast.
 3. multicast.
 4. broadcast.

Zadanie 19.

Administrator sieci komputerowej o adresie 192.168.1.0/24 wydzielił w niej 8 równych podsieci. Ile adresów hostów będzie dostępnych w każdej z tych podsieci?
 1. 26
 2. 28
 3. 30
 4. 32

Zadanie 20.

Bezklasowa metoda podziału przestrzeni adresowej IPv4 to
 1. CIDR
 2. IMAP
 3. VLAN
 4. MASK

Zadanie 21.

Który wewnętrzny protokół rutingu opiera swoje działanie na wektorze odległości?
 1. RIP
 2. BGP
 3. IS-IS
 4. OSPF

Zadanie 22.

Jednostką danych PDU w warstwie sieciowej modelu ISO/OSI jest
 1. bit.
 2. pakiet.
 3. ramka.
 4. segment.

Zadanie 23.

W przypadku, gdy użytkownik systemu Windows nie ma dostępu do drukarki, może wykorzystać opcję druku do pliku. Powstały w ten sposób plik ma rozszerzenie
 1. tar
 2. csv
 3. bin
 4. prn

Zadanie 24.

Pakiety danych przesyłane w sieci zmieniają każdorazowo wartość pola TTL (ang. Time To Live) podczas przejścia pakietu przez ruter. Która wartość tego pola powoduje skasowanie pakietu przez ruter?
 1. 0
 2. 64
 3. 127
 4. 255

Zadanie 25.

Złośliwe oprogramowanie służące do rejestracji naciskanych przez użytkownika systemu operacyjnego klawiszy to
 1. dialer.
 2. exploit.
 3. backdoor.
 4. keylogger.

Zadanie 26.

W sieciowym systemie operacyjnym Linux do tworzenie sieci VLAN służy polecenie
 1. ip link
 2. ip route
 3. ip address
 4. ip neighbour

Zadanie 27.

Granicę domeny rozgłoszeniowej stanowią
 1. rutery.
 2. mosty.
 3. regeneratory.
 4. koncentratory.

Zadanie 28.

Zdalne uwierzytelnianie użytkowników w sieciach bezprzewodowych może odbywać się za pomocą usługi
 1. RADIUS
 2. HTTPS
 3. NNTP
 4. IMAP

Zadanie 29.

W przypadku niewystarczającej ilości pamięci RAM potrzebnej do wykonania operacji, np. uruchomienia aplikacji, system Windows umożliwia przeniesienie niewykorzystywanych danych z pamięci RAM do pliku
 1. pagefile.sys
 2. config.sys
 3. nvraid.sys
 4. tpm.sys

Zadanie 30.

W serwerze DNS, aby zmapować nazwę hosta na adres IPv4, należy utworzyć rekord
 1. ISDN
 2. PTR
 3. MX
 4. A

Zadanie 31.

Aby określić czas oczekiwania na wybór systemu w programie GRUB zanim zostanie uruchomiony domyślny system operacyjny, należy skonfigurować opcję
 1. GRUB_INIT
 2. GRUB_ENABLE
 3. GRUB_HIDDEN
 4. GRUB_TIMEOUT

Zadanie 32.

W systemie Windows przypisanie rozszerzeń plików do aplikacji jest realizowane przez polecenie
 1. path
 2. label
 3. assoc
 4. bcdedit

Zadanie 33.

Z której puli usługa APIPA przydzieli adres IP dla stacji roboczej z systemem Windows, jeśli w sieci komputerowej nie działa poprawnie serwer DHCP?
 1. 10.10.0.0 ÷ 10.10.255.255
 2. 240.0.0.0 ÷ 255.255.255.255
 3. 172.16.0.0 ÷ 172.31.255.255
 4. 169.254.0.1 ÷ 169.254.255.254

Zadanie 34.

Polecenie df systemu Linux pozwala na
 1. zarządzanie pakietami instalacyjnymi.
 2. określenie wolnej przestrzeni na dysku.
 3. sprawdzenie integralności systemu plików.
 4. wyświetlenie procesów najbardziej obciążających procesor.

Zadanie 35.

Wydanie w systemie Windows polecenia ATTRIB -S +H TEST.TXT spowoduje
 1. usunięcie atrybutu pliku systemowego oraz ustawienie atrybutu pliku ukrytego.
 2. usunięcie atrybutu pliku systemowego oraz atrybutu pliku ukrytego.
 3. ustawienie atrybutu pliku tylko do odczytu oraz jego ukrycie.
 4. ustawienie atrybutu pliku systemowego z blokadą edycji.

Zadanie 36.

Które polecenie systemu Windows wpisano w miejscu kropek, aby uzyskać informacje zawarte na przedstawionym obrazie?
 1. net statistics Gość
 2. net accounts Gość
 3. net config Gość
 4. net user Gość

Zadanie 37.

Użytkownik systemu Linux, który chce wyszukać za pomocą polecenia systemowego pliki o określonej nazwie, może posłużyć się poleceniem
 1. pwd
 2. find
 3. pine
 4. search

Zadanie 38.

W sieci komputerowej pracującej pod kontrolą systemu Linux do współdzielenia drukarek można wykorzystać serwer
 1. Coda
 2. Nginx
 3. Samba
 4. Firebird

Zadanie 39.

Przedstawiony zrzut ekranu uzyskany w systemie Windows to rezultat działania polecenia
 1. ifconfig
 2. netstat
 3. route
 4. ping

Zadanie 40.

Która usługa umożliwia logowanie na zdalnych komputerach, wykonywanie na nich poleceń systemowych i zarządzanie siecią?
 1. TELNET
 2. NNTP
 3. IMAP
 4. DNS

Zadanie 1.

Stosunek ładunku zgromadzonego na przewodniku do potenciału tego przewodnika określa jego
 1. moc.
 2. rezystancję.
 3. indukcyjność.
 4. pojemność elektryczną.

Zadanie 2.

Czynnym elementem elektronicznym jest
 1. cewka.
 2. rezystor.
 3. tranzystor.
 4. kondensator.

Zadanie 3.

Wskaż element, który dopasowuje poziom napięcia z sieci energetycznej przy użyciu transformatora przenoszącego energię z jednego obwodu elektrycznego do drugiego z wykorzystaniem zjawiska indukcji magnetycznej.
 1. Rejestr szeregowy.
 2. Rezonator kwarcowy.
 3. Przerzutnik synchroniczny.
 4. Zasilacz transformatorowy.

Zadanie 4.

Na schemacie płyty głównej, znajdującym się w dokumentacji laptopa, numerami 8 i 9 oznaczono złącza
 1. M.2
 2. USB 3.0
 3. Serial ATA
 4. cyfrowe audio

Zadanie 5.

Przedstawiona karta przechwytująca wideo będzie współpracowała z płytą główną wyposażoną w port
 1. AGP
 2. PCI-e
 3. 1-Wire
 4. eSATA

Zadanie 6.

Podczas instalacji systemu Windows, tuż po uruchomieniu instalatora w trybie graficznym, możliwe jest uruchomienie Wiersza poleceń (konsoli) za pomocą kombinacji przycisków
 1. ALT + F4
 2. CTRL + Z
 3. SHIFT + F10
 4. CTRL + SHIFT

Zadanie 7.

Po zainstalowaniu systemu Windows 10, aby skonfigurować połączenie internetowe z limitem danych, w ustawieniach sieci i Internetu należy ustawić połączenie
 1. taryfowe.
 2. przewodowe.
 3. bezprzewodowe.
 4. szerokopasmowe.

Zadanie 8.

Licencja dostępowa w systemie Windows Server, umożliwiająca użytkownikom stacji roboczych korzystanie z usług serwera to licencja
 1. BOX
 2. CAL
 3. OEM
 4. MOLP

Zadanie 9.

Cechą charakterystyczną topologii gwiazdy jest
 1. małe zużycie kabla.
 2. centralne zarządzanie siecią.
 3. trudna lokalizacja uszkodzeń.
 4. blokada sieci w wyniku awarii terminala.

Zadanie 10.

Na przedstawionym schemacie logicznym sieci ujęto
 1. 7 budynkowych punktów dystrybucyjnych.
 2. 2 kampusowe punkty dystrybucyjne.
 3. 4 kondygnacyjne punkty dostępowe.
 4. 9 gniazd telekomunikacyjnych.

Zadanie 11.

Co można powiedzieć o budowie skrętki S/FTP?
 1. Każda para przewodów jest foliowana i dodatkowo całość w ekranie z siatki.
 2. Każda para przewodów jest w osobnym ekranie z folii, całość jest nieekranowana.
 3. Każda para przewodów jest foliowana i dodatkowo całość w ekranie z folii i siatki.
 4. Każda para przewodów jest w osobnym ekranie z folii i dodatkowo całość w ekranie z folii.

Zadanie 12.

Przedstawione narzędzie jest stosowane do
 1. lokalizacji uszkodzeń włókien światłowodowych.
 2. spawania przewodów światłowodowych.
 3. zdejmowania izolacji okablowania.
 4. zaciskania wtyków RJ11 i RJ45.

Zadanie 13.

Testowanie okablowania strukturalnego światłowodowe można wykonać za pomocą
 1. sondy logicznej.
 2. stacji lutowniczej.
 3. odsysacza próżniowego.
 4. reflektometru optycznego.

Zadanie 14.

Adresem rozgłoszeniowym w podsieci o adresie IPv4 192.168.0.0/20 jest
 1. 192.168.255.255
 2. 192.168.255.254
 3. 192.168.15.255
 4. 192.168.15.254

Zadanie 15.

W adresacji IPv6 adres ff00::/8 określa
 1. adres nieokreślony.
 2. pulę adresów testowej sieci 6bone.
 3. adres wskazujący na lokalnego hosta.
 4. pulę adresów używanych do komunikacji multicast.

Zadanie 16.

Wskaż maksymalną liczbę adresów hostów, którą można użyć w każdej z 8 równych podsieci, wydzielonych z sieci komputerowej o adresie 10.10.10.0/24.
 1. 14
 2. 16
 3. 30
 4. 62

Zadanie 17.

Informacje przedstawione na wydruku zostały wyświetlone w wyniku wywołania
 1. netstat -r
 2. route change
 3. ipconfig /all
 4. traceroute -src

Zadanie 18.

Urządzeniem sieciowym pracującym w drugiej warstwie modelu OSI, w którym sygnał na podstawie analizy adresu MAC nadawcy i odbiorcy jest przesyłany do portu połączonego z urządzeniem odbierającym dane, jest
 1. modem
 2. terminator
 3. przełącznik
 4. wzmacniak

Zadanie 19.

Gniazdo tablicy interaktywnej jest oznaczone za pomocą przedstawionego symbolu. Którego zlącza należy użyć do podłączenia tablicy do komputera?
 1. HDMI
 2. USB A-A
 3. FireWire
 4. D-SUB VGA

Zadanie 20.

Aby w systemie Windows zmienić port zainstalowanej drukarki, należy wykorzystać funkcje
 1. Menedżer zadań.
 2. Właściwości drukarki.
 3. Preferencje drukowania.
 4. Ostatnia znana dobra konfiguracja.

Zadanie 21.

Wskaż czynność konserwacyjną, którą należy wykonać, jeśli na wydruku drukarki atramentowej widoczne są smugi, kolory wydruku są niewłaściwe lub brakuje niektórych kolorów.
 1. Wymiana taśmy barwiącej.
 2. Kalibrowanie przesuwu papieru.
 3. Czyszczenie głowicy drukującej.
 4. Aktualizacja oprogramowania drukarki.

Zadanie 22.

Przedstawione narzędzie służące do monitorowania sieci LAN to
 1. konfigurator IP.
 2. skaner portów.
 3. zapora sieciowa.
 4. konfigurator sieci.

Zadanie 23.

Do sprawdzenia stanu podłączonego kabla i zdiagnozowania odległości od miejsca awarii sieci należy wykorzystać funkcję przełącznika oznaczoną numerem
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4

Zadanie 24.

Podczas konfiguracji rutera, aby wprowadzić parametry połączenia dostarczone przez dostawcę internetowego należy wybrać obszar oznaczony numerem
 1. 4
 2. 3
 3. 2
 4. 1

Zadanie 25.

Do czyszczenia układów optycznych w sprzęcie komputerowym należy użyć
 1. smaru.
 2. żywicy.
 3. izopropanolu.
 4. oleju wazelinowego.

Zadanie 26.

Matę antystatyczną i opaskę stosuje się podczas montażu podzespołu w celu
 1. ułatwienia jego naprawy.
 2. poprawy higieny serwisanta.
 3. oczyszczenia jego zabrudzeń.
 4. neutralizacji ładunków elektrostatycznych.

Zadanie 27.

W systemie Windows Server udostępnienie folderu jako zasobu sieciowego, widocznego na stacji roboczej w postaci dysku oznaczonego literą, jest możliwe dzięki wykonaniu operacji
 1. zerowania.
 2. mapowania.
 3. oczyszczania.
 4. defragmentacji.

Zadanie 28.

/dev/sda:
Timing cached reads: 18100 MB in 2.00 seconds = 9056.95 MB/sec

Przedstawiony wynik działania polecenia systemu Linux służy do diagnostyki

 1. karty graficznej.
 2. dysku twardego.
 3. karty sieciowej.
 4. pamięci RAM.

Zadanie 29.

Do identyfikacji rozmiaru wolnej i zajętej pamięci fizycznej w systemie Linux można użyć polecenia
 1. cat /proc/meminfo
 2. lspci | grep -i raid
 3. dmidecode -t baseboard
 4. tail -n 10 /var/log/messages

Zadanie 30.

Wskaż koszt brutto wykonanych przez serwisanta usług, jeśli do rachunku doliczony jest również koszt dojazdu w wysokości 55,00 zł netto.
 1. 160,00 zł
 2. 196,80 zł
 3. 215,00 zł
 4. 264,45 zł

Zadanie 31.

System Linux Ubuntu zainstalowano na dysku obok systemu Windows. Aby skonfigurować kolejność uruchamianych systemów operacyjnych, należy zmodyfikować zawartość
 1. /etc/grub.
 2. /etc/inittab
 3. boot.ini
 4. bcdedit

Zadanie 32.

Użycie polecenia ipconfig /renew podczas konfiguracji interfejsów sieciowych spowoduje
 1. wyświetlenie identyfikatora klasy DHCP dla kart sieciowych.
 2. wyczyszczenie bufora programu rozpoznającego DNS.
 3. odnowienie wszystkich dzierżaw adresów IP z DHCP.
 4. zwolnienie wszystkich dzierżaw adresów IP z DHCP.

Zadanie 33.

Do harmonogramowania zadań w systemie Linux służy polecenie
 1. top ray
 2. cron
 3. shred
 4. taskschd

Zadanie 34.

Wykonanie polecenia dxdiag w systemie Windows umożliwi
 1. wykonanie konfiguracji klawiatury, aby spełniała wymagania języka polskiego.
 2. uruchomienie maszyny wirtualnej z zainstalowanym systemem Windows 10.
 3. wykonanie kompresji wskazanych na dysku twardym danych.
 4. uruchomienie narzędzia diagnostycznego DirectX.